สาขาย่อยในภาควิชาจักษุวิทยา

50ปีฝ่ายจักษุวิทยา

สู่การเป็นผู้นำระดับภูมิภาค

การมองเห็นรูปร่าง รูปทรง และสีสันต่าง ๆ เป็นระบบการรับรู้ที่สำคัญของมนุษย์ โดยเกิดจากกระบวนการทำงานของอวัยวะเล็ก ที่มีความสำคัญยิ่ง 1 คู่ นั่นคือ ดวงตา แต่เมื่อใดก็ตามที่ดวงตาเกิดอาการผิดปกติ กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาย่อมต้องกระทำโดยความชำนาญจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

50ปีแห่งการพัฒนาของฝ่ายจักษุวิทยา จุฬาฯ นับเป็นปีที่ 50 ตั้งแต่มีมติเปลี่ยนสถานแผนกวิชาจักษุวิทยาเป็นภาควิชาจักษุวทิยา ในปรพ.ศ. 2511 ปัจจุบันฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และห้องผ่าตัดให้ทันสมัย เพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดเป็น 8 ห้อง จากเดิมมีเพียง 2 ห้อง สำหรับหอผู้ป่วยใน ปัจจุบันได้ย้ายมาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และแผนกผู้ป่วยนอกประจำการอยู่ ณ อาคาร ส.ธ. มีความพร้อมของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีโรคตาซับซ้อนมากขึ้น มีการย้ายสำนักงานฝ่ายจากอาคารจุมภฏพงษ์บริพัฒนามายังอาคารใหม่ 14 ชั้น

ทีมจักษุแพทย์ บุคลากรและเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาค ในมิติของบุคลากร ทีมแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีของฝ่ายจักษุวิทยา ถือว่ามีความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและมีความพร้อมที่สุดในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคขั้นสูงในการผ่าตัดต้อกระจก เทคโนโลยีในการรักษาต่าง ๆ เช่น การรักษาโรคกระจกตาด้วยสเต็มเซลล์ มีการแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 9 หน่วย พร้อมทั้งศูนย์เลเซอร์สายตาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกระจกตาและสเต็มเซลล์ และร่วมก่อตั้งหน่วยประสาทศาสตร์ โดยผนึกกำลังกันระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับประสาทเพื่อยกระดับการรักษาในโรคที่เกี่ยวข้องกับประสาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งทีมหน่วยวิจัยต้อหิน และหน่วยวิจัยจอประสาทตา ที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งด้านการศึกษาและฝึกอบรมและรับใช้สังคม มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศไทย และจักษุแพทย์เฉพาะทางอีก 6 สาขา มีการเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านจักษุวิทยาในระดับภูมิภาค โดยมีแผนที่จะจัดจั้งศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดในระดับสูง พร้อมทั้งเปิดโครงการอบรมในระดับนานาชาติเพื่อประกาศตัวเป็น International Training Center ในด้านเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดผู้ป่วยทางจักษุ นอกจากเป้าประสงค์ที่จะยกระดับสู้ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคแล้ว มิติของการรับใช้สังคมก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน มีการออกหน่วยบริการในประเทศ และในระดับนานาชาติร่วมกับสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ประเทศภูฏาน 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามพันธกิจสำคัญ คือ เพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลเรื่องสายตาอย่างครบวงจรและมีคุณภาพสูงสุดนั่นเอง

 

 

Visitors: 143,887