HOME

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Welcome to official website of Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

ประกาศ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                            

          ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครจักษุแพทย์ เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

     ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จำนวน 7 อนุสาขา ดังต่อไปนี้

-          อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง              

-          อนุสาขาจอตาและวุ้นตา                         

-          อนุสาขาจักษุประสาท                            

-          อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา   

-          อนุสาขาต้อหิน                                    

-          อนุสาขาวิทยาเด็กและตาเข             

-          อนุสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

1.    คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1  ไม่จำกัดเพศ และอายุ

1.2  วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต และ วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา (กรณีแพทย์ประจำบ้าน

ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันที่ศึกษา ว่าคาดการณ์จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

แทนวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา)

2.วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ขอรับใบสมัคร (หรือดาวโหลดได้ใน website ของภาควิชา) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลการสมัครและวิธีการนำส่งเอกสารได้ที่ www.chulaophthalmology.org สงสัยสอบถามภาควิชาฯ 084-3336886, 02-2564142 ,02-2564420-4

3.    เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3.2  ใบแสดงวุฒิการศึกษา

3.สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน

3.5  Curriculum Vitae (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)

3.6    หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่น่าเชื่อถือได้ จำนวน 2 ฉบับ

3.7   สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และแพทย์ประจำบ้านจักษุ (ถ้ามี)

4.    กำหนดสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป (โปรดติดตามข่าวสารใน website ของภาควิชาฯ)  

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม  2561

Visitors: 36,051