HOME

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Welcome to official website of Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

 

ประกาศฝ่ายจักษุวิทยา

เรื่อง รับสมัครจักษุแพทย์เพื่อคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

                                   

            ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์และอาจารย์ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1. ตำแหน่ง จักษุแพทย์ จำนวน 2 อัตรา โดยพิจารณาจากความจำเป็นของ 5 หน่วยดังต่อไปนี้

             -  หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

             -  หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข ทั้งนี้รวมถึงด้านพันธุกรรมทางตา

             -  หน่วยต้อหิน

             -  หน่วยจอตาและวุ้นตา ทั้งนี้รวมถึงด้านมะเร็งลูกตา

             -   หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

     ทั้งนี้ผู้ได้รับการพิจารณาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

   2.1  วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา

   2.2  ไม่จำกัดเพศ และอายุ

   2.3  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ผ่านเกณฑ์ดังนี้

           - TOEFL PBT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

           - TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน

           - CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน

           - IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน

3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร

           ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคาร 14 ชั้น  ชั้น 2) ถ.พระราม 4 

           แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2256-4142, 0-2256-4420-4 หรือ Download ได้ที่นี่

           ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

4.เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในวันสมัคร

   4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

   4.2  สำเนาใบปริญญาบัตร

   4.3 แสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)

   4.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   4.5 สำเนาวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา

   4.6 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

   4.7 ใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ถ้ามี)

   4.8 Curriculum Vitae (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)

   4.9 คะแนนภาษาอังกฤษ

5.กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา  13.00 น.

                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ประกาศ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                            

          ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครจักษุแพทย์ เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

     ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จำนวน 7 อนุสาขา ดังต่อไปนี้

-          อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง              

-          อนุสาขาจอตาและวุ้นตา                         

-          อนุสาขาจักษุประสาท                            

-          อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา   

-          อนุสาขาต้อหิน                                    

-          อนุสาขาวิทยาเด็กและตาเข             

-          อนุสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

1.    คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1  ไม่จำกัดเพศ และอายุ

1.2  วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต และ วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา (กรณีแพทย์ประจำบ้าน

ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันที่ศึกษา ว่าคาดการณ์จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

แทนวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา)

2.วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ขอรับใบสมัคร (หรือดาวโหลดได้ใน website ของภาควิชา) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลการสมัครและวิธีการนำส่งเอกสารได้ที่ www.chulaophthalmology.org สงสัยสอบถามภาควิชาฯ 084-3336886, 02-2564142 ,02-2564420-4

3.    เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3.2  ใบแสดงวุฒิการศึกษา

3.สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน

3.5  Curriculum Vitae (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)

3.6    หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่น่าเชื่อถือได้ จำนวน 2 ฉบับ

3.7   สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และแพทย์ประจำบ้านจักษุ (ถ้ามี)

4.    กำหนดสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป (โปรดติดตามข่าวสารใน website ของภาควิชาฯ)  

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม  2561

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

1. แบบอิสระ

พญ.ศุภนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

 

2. แบบต้นสังกัด

พญ.จุฑามาศ องค์ประกอบกุล

พญ.ชนิดา สารีคำ

นพ.ฐาปกรณ์ ศิริรัตนโสพร

นพ.ภัทรพงศ์ ตันติจริยางกูร

พญ.วจมนต์ สุภวัตรจริยากุล

นพ.วัชรากร เลิศด้วยลาภ

พญ.สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล

พญ.อภิสุดา วัฒนปรีชานนท์

พญ.อรัชพร ทับทิมทอง


หมายเหตุ 

1. จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นจำนวนที่เต็มศักยภาพที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้ ในปีการศึกษา 2562

2. โปรดติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ใน Website ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

(เรียงตามลำดับตัวอักษร และประเภทการสมัคร) 

 

ประเภทต้นสังกัด (ทุน)

1. นายแพทย์จักรกฤษณ์ จูห้อง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

2. นายแพทย์ฉัตรชัย เชี่ยวชาญวิชาเวท (เขตสุขภาพที่ 3)

3. แพทย์หญิงชนาภา จรัสสุริยงค์ (โรงพยาบาลโพธาราม)

4. นายแพทย์ณัฐพล ตรีวิภานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

5. แพทย์หญิงมนชนก สวัสดิ์ผดุงกิจ (โรงพยาบาลสตูล)

6. แพทย์หญิงลลิตา สงวนดีกุล (โรงพยาบาลบางพลี)

7. นายแพทย์วิวัฒน์ ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

8. นายแพทย์สัมฤทธิ์ อิ่มประไพ (โรงพยาบาลพิจิตร)

 

ประเภทอิสระ

1. นายแพทย์บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

2. แพทย์หญิงสาริศา ตั้งคุณชัยแสง

 

หมายเหตุ 

1. จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นจำนวนที่เต็มศักยภาพที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้ ในปีการศึกษา 2561

2. โปรดติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ใน Website ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายจักษุวิทยาขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน สาขา จักษุวิทยา ที่ได้รับรางวัลแพทย์ประจำบ้านด้าน เวชระเบียนดีเด่น

รางวัลชนะเลิศเวชระเบียนดีเด่น พญ.สรรพพร อุตมาภินันท์
รางวัลรองชนะเลิศเวชระเบียนดีเด่น นพ.ภานุธัช เชิญขวัญศรี

รางวัล Best Consent พญ.สุภินดา อินทร์ทอง
รางวัล Best Patient Information พญ.ณัฐฐิญา ลายลักษณ์ศิริ
รางวัล Signature Award พญ.โสพิศ ไพรวัฒนา

Visitors: 32,602