HOME

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Welcome to official website of Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ 

นพ.จักรกฤษณ์ จูห้อง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ในการประกวดผลงานวิจัย

งานประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

(หมายเหตุ : เรียงตามลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์)


ประเภทต้นสังกัด

1.พญ.แทนตวัน มหามงคล (รพ.นครปฐม)

2.พญ.ณิชาภัทร  จินตบัณฑิตวงศ์ (รพ.สุรินทร์)

3.พญ.ธัญธร  ตรีรัตนชาติ (รพ.พุทธโสธร)

4.พญ.นันท์นภัส  ชีวะเกรียงไกร (รพ.หนองบัวลำภู)

5.พญ.ธัญญาพร  จินดาหลวง (รพ.ลำปาง)

6.พญ.ชนัญชิดา  วงศ์วชิรา (รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

7.พญ.สิดลญา  สุทธิพงศ์เกียรติ (เขตสุขภาพที่ 4)


ประเภทอิสระ

1.พญ.ปาริชาติ  ทวีกิติกุล

2.นพ.อภิสิทธิ์  คันธิก

3.นพ.ภัสธรณ์  จุละยานนท์

Visitors: 110,993