HOME

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Welcome to official website of Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

(เรียงตามลำดับตัวอักษร และประเภทการสมัคร) 

 

ประเภทต้นสังกัด (ทุน)

1. นายแพทย์จักรกฤษณ์ จูห้อง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

2. นายแพทย์ฉัตรชัย เชี่ยวชาญวิชาเวท (เขตสุขภาพที่ 3)

3. แพทย์หญิงชนาภา จรัสสุริยงค์ (โรงพยาบาลโพธาราม)

4. นายแพทย์ณัฐพล ตรีวิภานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

5. แพทย์หญิงมนชนก สวัสดิ์ผดุงกิจ (โรงพยาบาลสตูล)

6. แพทย์หญิงลลิตา สงวนดีกุล (โรงพยาบาลบางพลี)

7. นายแพทย์วิวัฒน์ ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

8. นายแพทย์สัมฤทธิ์ อิ่มประไพ (โรงพยาบาลพิจิตร)

 

ประเภทอิสระ

1. นายแพทย์บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

2. แพทย์หญิงสาริศา ตั้งคุณชัยแสง

 

หมายเหตุ 

1. จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นจำนวนที่เต็มศักยภาพที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้ ในปีการศึกษา 2561

2. โปรดติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ใน Website ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (สาขาต้อหิน) 1 อัตรา

รายละเอียดการทำงาน
- ร่วมดูแลงานวิจัยกับคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของหน่วยต้อหิน
- รับผิดชอบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของหน่วยต้อหิน
- ประสานงานเอกสารงานวิจัย ทุนวิจัย
- เขียนรายงานการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดโอกาสให้สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
- ปฏิบัติงานตามเวลาราชการหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด และ เขียนได้ดี
คุณสมบัติ
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเป็นเวลา 1 ปี
- มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
การสมัครและการคัดเลือก
- ส่งเอกสาร CV และผลงานวิจัย (ถ้ามี) มาที่ Email: glaucoma9@gmail.com
- รายชื่อผู้ที่สามารถให้การรับรองการทำงาน 2 ท่าน พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ (เฉพาะรายชื่อและเบอร์ติดต่อ)
- โปรดส่งบทความอธิบาย แรงจูงใจของมาสมัคร และเป้าหมายการทำงานในอนาคต เป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับไม่เกิน 300 คำ
- คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ (วันที่สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษร่วมด้วย

Visitors: 22,795